• sözbaşy

“Prismlab” çalt-600 seriýaly ýokary takyklykly 3D printer

Gysga düşündiriş:

“Prismlab” çalt-600 seriýaly senagat ýokary takyklykly 3D printer, bazar tarapyndan tassyklanan ýokary hilli 3D printerdir.Häzirki wagtda Hytaýda meşhur ortodont öndürijisi Angelalign tarapyndan giňden kabul edildi.Diňe diş pudagynda giňden ulanylman, lukmançylyk we aýakgap pudagynda hem giňden ulanylýar.Netijeli sanly çözgüt.Sanly 3D çaphana tehnologiýasy arkaly müşderi kärhanalary amal çykdajylaryny we wagt çykdajylaryny düýpgöter tygşytlap, önümçilik kuwwatyny giňeldip we çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetip bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Prismlab” çalt-600 seriýaly 3D printer ýokary çap takyklygynyň, uly emele getiriş aralygynyň, durnukly öndürijiliginiň we önümçilik önümçiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.Awtomatiki usulda modelleri ele alyp, bulutdaky suwuklyklary çap edip we dolduryp biler, çap edilenden soň awtomatiki maglumatlary ýygnap biler we duýduryş näsazlyklaryny awtomatiki usulda ýygnap biler.Doly awtomatiki akylly 3D printer bolup, ýadaw zähmet çykdajylaryny we ýokary iş çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler we müşderileriň üznüksiz partiýa 3D çap etmek isleglerini kanagatlandyryp biler.Machinehli maşyn korpusy, ýönekeý we jomart görnüşi we önümçilik estetiki duýgusy bilen birleşdirilen metal gabyk korpusyny kabul edýär.Mundan başga-da, “Prismlab” satuwdan soň birinji synp toparyny döretdi we her enjamy satuwdan soňky hünärmenler topary bilen enjamlaşdyrdy.Gurnamakdan işe girizmek we ahyrsoňy näsazlyklary bejermek üçin bir bitewi hünärmen topary aladalar bolmazlygy üçin hyzmatlary hödürleýär!

Aýratynlyklary

1 high Çap etmegiň takyklygy, uly emele geliş aralygy, durnukly öndürijilik we önümçilik önümçiliginiň artykmaçlyklary bar.
2 models Awtomatiki usulda modelleri ele alyp, bulutdaky suwuklyklary çap edip we dolduryp biler.Çap edilenden soň, awtomatiki usulda kemçilikleri we duýduryşy awtomatiki ýygnap biler, bu bolsa agyr zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler
3 machine Bütin maşyn bedeni daşky görnüşi ýönekeý we owadan we senagat estetiki duýgusyna eýe bolan toplumlaýyn metal gabyk korpusyny kabul edýär
4 、 “Prismlab” satuwdan soň birinji synp toparyny döretdi we her enjamy satuwdan soňky hyzmat topary bilen gurnamakdan, işe girizmekden we ahyrsoňy näsazlyklary bejermekden başlap, aladalanmaň!

Arza

“Prismlab priyson fast-600” senagat ýokary takyk 3D printeri Hytaýda meşhur ortodont öndürijisi Angelalign tarapyndan giňden kabul edildi.Diňe diş pudagynda giňden ulanylman, lukmançylyk we aýakgap pudagynda hem giňden ulanylýar.Netijeli sanly çözgüt.Sanly 3D çaphana tehnologiýasy arkaly müşderi kärhanalary amal çykdajylaryny we wagt çykdajylaryny düýpgöter tygşytlap, önümçilik kuwwatyny giňeldip we çykdajylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak maksadyna ýetip bilerler.

amaly
programma600

Parametrler

parametrleri

  • Öňki:
  • Indiki: