• sözbaşy

Lukmançylyk

Diş bejergisi

3D çaphana tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, adaty CNC galyplaýyş usuly, amal prosedurasyna we netijeliligine has köp çäklendirmeleri girizýär.Munuň tersine, 3D çap etmek şahsylaşdyrylan önümi kanagatlandyryp biler.Her hassanyň diş aralygy dürli-dürli bolansoň, diňe 3D çap etmek bu zerurlygy çeýe çeýe, netijeliligi optimizirlemek, howpsuzlygy üpjün etmek we maddy sarp etmegi azaltmak üçin awtomatiki usulda kanagatlandyryp bilýär.Şeýlelik bilen, häzirki wagtda 3D prototip ýazmak tehnologiýasy ýüze çykýar we amaly önümçilik bazaryndaky has uly paýy çalt eýeleýär.

3D skaner, CAD / CAM dizaýny we 3D çap etmek arkaly diş barlaghanalary täçleri, köprüleri, gips modellerini we implant gollanmalaryny takyk, çalt we täsirli öndürip biler.Häzirki wagtda diş protezleriniň dizaýny we öndürilmegi henizem pes netijelilik bilen el bilen işlemekde kliniki taýdan agdyklyk edýär.Sanly stomatologiýa bize giň ösüş meýdançasyny görkezýär.Sanly tehnologiýa el işleriniň agyr ýüküni aýyrýar we takyklygyň we netijeliligiň päsgelçiliklerini ýok edýär.

Lukmançylyk enjamlary we gurallary

3D lukmançylyk çaphanasy, biologiki materiallary ýa-da janly öýjükleri tapyp we ýygnap bilýän, lukmançylyk kömekçi enjamlaryny, emeli implantasiýa skaflaryny, dokumalary, organlary we beýleki lukmançylyk önümlerini programma üpjünçiligini kesgitlemek we san gözegçiligi arkaly öndürip bilýän sanly 3D modeline esaslanýar.3D lukmançylyk çap etmek, häzirki wagtda 3D çaphana tehnologiýasy gözlegleriniň iň möhüm ugry.

Operasiýadan öň lukmanlar operasiýadan öňki meýilnamalaşdyryşy has gowy alyp barýarlar we 3D modellemek arkaly töwekgelçiligi dolandyryp bilerler.Bu aralykda, lukmanlar üçin operasiýany näsaglara görkezmek, lukmanlar bilen hassalaryň arasyndaky aragatnaşygy ýeňilleşdirmek, lukmanlaryň we näsaglaryň operasiýa bolan ynamyny ýokarlandyrmak peýdalydyr.

3D çap etmek hirurgiki gollanmasy, has ygtybarly we has ygtybarly tejribe däl-de, hirurgiki meýilnamany durmuşa geçirmek üçin lukmanlar üçin möhüm kömekçi guraldyr.Häzirki wagtda 3D çaphana hirurgiki gollanmalary dürli ugurlarda, şol sanda artrit gollanmalarynda, oňurga ýa-da agyz implant gollanmalarynda we ş.m. ulanylýar.

Maksatnama

Diş lukmançylygynda 3D çaphana tehnologiýasyny ulanmak:

Ental Diş nusgalaryny öndürmek
3D skaner arkaly maglumat ýygnanandan soň, maglumatlary çap ediş enjamlaryna import ediň we amaldan soň dowam etdiriň, taýýar modeller diş klinikasynda gönüden-göni ulanylyp bilner, şeýlelik bilen gaýtadan işlemegi gysgaldyp, hassanyň diş prototipini has içgin dikeldip, goşmaça çykdajylary azaldyp biler. we proses ugurlarynyň uzalmagy sebäpli döreýän töwekgelçilik.

● Diagnostiki bejeriş kömegi we görkeziş
Lukmanlar üçin bejeriş meýilnamasyny hassalara görkezmek, gaýtadan bejermekden we gaýtadan işlemekden gaça durmak, wagt tygşytlaýjy we az sarp etmek üçin galypdan ýasalan bölekleri mundan beýläk ulanmak peýdalydyr.Şol bir wagtyň özünde, hassalar üçin galyplanan bölekler dişlerine takyk gabat gelip biler, gaýtalanýan we uzak möhletli diagnozdan we bejergiden gaça durup, diagnoz we bejeriş tejribesini netijeli ösdürip biler.

Prismlab şu wagta çenli Angelalign ýaly iri diş kompaniýalary bilen diş tehnologiýasynda sanly tehnologiýanyň ulanylyşyny yzygiderli gowulandyrmak, öndürilen stomatologiýalaryň hilini we takyklygyny üpjün etmek üçin kärhanalar üçin hakyky sanly diş çözgütlerini üpjün etmek üçin çuňňur hyzmatdaşlyk edýär, we diş hassalaryna has gowy hyzmat etmek üçin önümçilik möhletini gysgaltmak.

surat7
surat6
surat8
surat9