• sözbaşy

Prototip

Prototip

Önümiň başlangyç nusgasy adatça prototip hökmünde bellidir.Irki önümçilik nusgalary elde ýasaldy.Önümiň çyzgysy çykanda, taýýar önüm kämil bolup bilmez, hatda ulanyp bolmaz.Kemçilikli önümler önümçilige girizilenden soň, olaryň hemmesi gyrylar, bu bolsa işçi güýjüni, serişdeleri we wagty gaty köp sarp edýär.Prototip, adatça, az sanly nusga bolup, önümçilik sikli gysga, işçi güýji we material az sarp edýär, dizaýn we köpçülikleýin önümçilik üçin ýeterlik esas döredip, kämilleşdirilmeli dizaýnyň kemçiliklerini tiz tapmaga kömek edip biler.

Galyp, belli bir görnüşi we ululygy bolan bölekleri öndürip bilýän guralyň bir görnüşidir.Senagat önümçiliginde, zerur galyplary ýa-da önümleriň gurallaryny almak üçin sanjym galyplary, zarba galyplary, ekstruziýa, örtük guýmak ýa-da ýasamak, eritmek, möhürlemek we beýleki usullar üçin ulanylýar, “senagatyň enesi”.Galyp önümçiligi we ösüşi önümçilik, barlamak, synag we abatlamak ýaly prosesleri öz içine alýar, ähli önümçilik önümleri diýen ýaly galyplara bil baglamalydyr.

Prototip we galyndy köpçülikleýin önümçilikden ozal jikme-jiklikleri tassyklaýan müşderiler üçin senagat önümçiliginde giňden ulanylýar.

surat14
image11-removebg-deslapky syn

Prototipiň we galybyň senagat önümini öndürmekde we öndürmekde aşakdaky wezipeleri bar:

Dizaýn tassyklamasy
Prototip diňe bir görünmeýär, eýsem göze görünýär.Gowy surat çekmegiň, ýöne ýaramaz ýasamagyň kemçiliklerinden gaça durup, dizaýneriň döredijiligini hakyky zatlarda içgin görkezip biler.

Gurluş synagy.
Embygnalanlygy sebäpli prototip, gurluşyň rasionallygyny we gurnama çylşyrymlylygyny gönüden-göni görkezip biler, şeýlelik bilen problemalary tapmagy we çözmegi aňsatlaşdyrar.

Töwekgelçilikleri azaltmak
Esassyz dizaýn sebäpli ýüze çykan galyby öndürip bilmezlik, adaty prosesiň ýokary bahasy üçin millionlarça dollara çenli uly ýitgä sebäp bolup biler, ýöne 3D prototip arkaly öňüni alyp bolar.

Prototip önümi has ir elýeterli edýär
El tagtasynyň ösen önümçiligi sebäpli, el tagtasyny köpçülige ýetirmek üçin, hatda deslapky önümçilik we satuw taýýarlygy üçin önüm hökmünde ulanyp bilersiňiz, ýöne bazaryň dizaýn işini mümkin boldugyça has ir alyp bilersiňiz.

Prototipiň dizaýny we prosesi galybyň hilini köp derejede kesgitleýär we soňra soňky önümiň hiline täsir edýär.Galyndy talaplary: takyk ululygy, üstü tekiz we arassa;Möhüm gurluş, ýokary önümçilik netijeliligi, aňsat awtomatlaşdyryş we önümçilik, uzak ömür, arzan bahadan;ýerlikli we tygşytly dizaýn.Plastiki galyndy we örtük guýma galyndylary üçin guýma ulgamy, eredilen plastmassa ýa-da metal akymynyň ýagdaýy, boşluga girmegiň ýagdaýy we ugry göz öňünde tutulmalydyr, ýagny tygşytly ylgaw ulgamyny gurmak.

Prototipiň we galybyň dizaýnynda we önümçiliginde 3D çap etmegiň ulanylyşy özüni görkezýär.LCD ýagtylyk bejeriş ulgamyny kabul edýän “Prismlab” 3D printerler, adaty prototipleri we galyplary belli bir derejede doly çalşyp bilýän nusgalary çap edip bilýär, şeýlelik bilen diňe bir galyndylaryň açylmagyny çaltlaşdyrman, eýsem gaýtadan işlemegi we hilini ýokarlandyrýar.

SLA 3D tehnologiýasynyň galyndy dizaýnynda we önümçiliginde ulanylyşy:

3D 3D çap etmek arkaly amala aşyrylýan galyndysyz önümçilik, adaty galybyň çäklendirmesini bozýar.Esasanam täze önüm gözleg we gözleg, özleşdirme, kiçi partiýa önümçiligi, çylşyrymly şekilli önümler we bölünmeýän integral önümçilikde 3D çap etmek adaty senetleriň ornuny tutup, galyp pudagyna uly täsir edip bildi.

Direct Göni ulanmak üçin galyplary ýa-da bölekleri döretmek.Mysal üçin sanjym galyplary, çyzgy ölýär, guýulýan galyndy we ş.m. galyndylary abatlamaga mümkinçilik berýär.