• sözbaşy

Senagat 3D çaphana okuw we okuw binýady

“Prismlab” senagat 3D çaphana okuw we okuw binýady, Şanhaý Zhangjiang ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda ýerleşýän esasy ugurlardaky zehinler üçin ösdürip ýetişdirmek merkeziniň synag bölümi.Senagat innowasiýa zehinlerini ösdürmäge we ulgamda, dolandyryşda we hyzmatda täze ýollary ýakmak üçin platforma döretmäge, gyssagly zerur 3D çaphana ýokary hünärli zehinleri ösdürmäge we ýygnamaga we täze tehnologiýalaryň, täze pudaklaryň çalt ösmegine hyzmat etmäge borçlanýar. Zhangjiang Ösüş Zonasynda täze nagyşlar we işiň täze görnüşleri.

Gurluşyk maksady: akylly toparyň ösdürilmegini güýçlendirmek, hyzmat we tehniki şertleri gowulandyrmak, ýokary tehnologiýaly hünärmenleriň toparlaryny taýýarlamak, ýöriteleşdirilen hyzmat çeşmelerini birleşdirmek we okuw kurslaryny ösdürmek arkaly Şanhaýyň 3D 3D çap etmek zehinleri bazasyna öwrülmek.

Amaly öwretmek, ylmy gözlegler we binýady öndürmek biri-birini ösdürýär we ösdürýär.Ylmyň we hünär tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny doly oýnaň, senagat bazaryna 3D ulanyň we esasy önümçiligi, okuwy, gözlegleri birleşdirmegiň ösüş maksadyna ýetmek üçin mekdebi dolandyrmagyň okuw, ykdysady we sosial peýdalaryny gowulandyryň.

surat1

Dolandyryş hyzmatlarynda täzelikleri amala aşyryň.Täze zehinleriň bilelikdäki okuw tertibini öwreniň, tejribe binýadyny dörediň, dolandyryş ulgamyny täzeläň, meýilnama bilen birlikde tejribe meýilnamasyny üýtgediň we garaşsyz amaly okuw ulgamyny döretmäge synanyşyň.

Specializedöriteleşdirilen ugurlarda täzelikçileriň we telekeçilik zehinleriniň ösdürilmegine goldaw bereris, çäreleri gurarys we hünärmenlere innowasiýa we iş açmaga kömek ederis.Senagat 3D çap etmegiň okuw we okuw binýady täze tehnologiýalara esaslanmalydyr, halkara 3D pudagynyň ösüşini dowam etdirmelidir, kompaniýanyň artykmaçlygyna doly üns bermelidir, innowasiýa we telekeçilikde hünär we amaly zehinleri ösdürmäge çalyşmalydyr.