• sözbaşy

Sorag-jogap

1-nji sorag.Her dürli amaly programmalary, diş modelini, prototipi, ýeke-täk şaý-sepleri, arhitektura we ş.m. şol bir printerde amala aşyryp bolarmy?

Hawa, enjamymyz dürli aýratyn materiallary kabul edip, her dürli çap talaplaryny kanagatlandyryp bilerdi.

2-nji sorag.Enjamyň patentlenen tehnologiýasy näme?

SMS (ýarym mikro skaner ulgamy).

3-nji sorag.Beýleki parallel SLA önümleri bilen deňeşdirilende, “Prismlab” -yň artykmaçlyklary näme?

“Prismlab SLA 3D” printerleri aşa ýokary tizlikde ýokary takyklyk bilen paralel önümlerden 5-10 esse çalt ýokary tizlik bilen çap edip biler.Bir sagatlyk çykyş göwrümi: 1500g.

4-nji sorag.Näçe görnüşli material bar we tolkun uzynlygy näme?

“Prismlab” önümçiligi gözleg we enjamlar we materiallar bilen birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Häzirki wagtda esasan dürli programmalar üçin 7 görnüşli material hökmany, mysal üçin senagat, guýulýan, diş modelleri üçin lukmançylyk we howpsuzlyk materiallary we ş.m. materiallaryň tolkun uzynlygy 405nm.

5-nji sorag.Howpsuzlyk üçin materiallar barmy?

Hawa.Materialshli materiallarda degişli howpsuzlyk synag hasabatlary we howpsuz ulag şahadatnamasy bar.

6-njy sorag.Haryt üçin nädip tölemeli?

Töleg şertleri: T / T.Sargyt boýunça 30% goýum tassyklandy we 70% iberilmezden öň tölendi.

7-nji sorag.Önümleriň öňdebaryjy wagty näçe wagt?

Sargyt tassyklanylandan we goýumyň alynmagyndan 30 gün soň.

8-nji sorag.Ondan soňky haýsy amallar zerur?Reňklemek we örtmek gowymy?

Gurluş plastinkasyndan aýrylandan soň nusgalary arassalaň we ýuwuň.Boýag we örtük doýýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?