• sözbaşy

Enjamlar

3D skaneri skanirläň

HSCAN seriýaly göçme 3D skaner, obýektiň üstünden 3D nokady almak üçin birnäçe şöhle lazerini kabul edýär.Operator enjamy el bilen tutup biler we skaneriň we ölçenen obýektiň arasyndaky aralygy we burçy çeýe sazlap biler.Skaner, şeýle hem, senagat meýdanyna ýa-da önümçilik ussahanasyna amatly ýagdaýda alnyp bilner we obýekti ululygyna we görnüşine görä netijeli we takyk skanirläp biler.

VR3D portret skaneri

VR3D dessine 3D şekillendiriş ulgamy BodyCapture-60D, kameranyň massiwinde şekiliň giňişleýin maglumatyny bada-bat ele almak üçin ýakyn fotogrammetri ulanýar.Iň oňat gaýtadan işlemek prosesi arkaly alnan model, doly reňkli 3D printerler, senagat derejeli 3D printerler, FDM printerleri we ş.m. ýaly dürli esasy 3D printerleri, şeýle hem kompýuter ýaly elektron resminamalara seretmegiň dürli görnüşlerini goldap biler. , WEB, ykjam APP göz aýlamak we ş.m.

surat3

Prismlab RP400 3D printer

Surata duýgur tehnologiýada, köpçülikleýin önümçilikde we serhetaşa özgerişde toplanan köp tejribelere esaslanyp, Prismlab SMS atly patentlenen SLA tehnologiýasyny ösdürdi we Rapid Series 3D printerlerini we degişli sarp ediş materiallaryny - fotopolimer rezini işe girizdi.Önümleriň aşakdaky aýratynlyklary bar:

1000 Her sagatlyk çykyş 1000 grama çenli, beýleki SLA ulgamyndan 10 esse çalt;

600 600mm beýiklikdäki bölekler üçin 100μm takyklyk;

Unit Özbaşdak işlenip taýýarlanan we öndürilen printerler we materiallar, birlik çap etmek çykdajylaryny ep-esli azaldýar;

Foreign Daşary ýurt bazarlarynda patent çäklendirmelerini bozup, patentlenen tehnologiýalar.

3D printer üçin iň uly we iň professional waka bolan “EuroMold Expo 2014” -de Prismlab, patentleri goramak sebäpli daşary ýurt täjirçilik ägirtleri bilen deň bäsdeşlik ukybyny aňladýan Hytaýdan senagat pudagyna aýratyn gatnaşyjy boldy.

“Prismlab” toparyndan “Matrix” ekspozisiýa ulgamy, çap etmegiň çykdajylarynyň azalmagyna we gowşuryş wagtynyň gysgalmagyna sebäp bolýar, 3D Çap etmegi gaýtadan işlemek döwrüne we çap çykdajylaryna duýgur duýýan programmalar we önümçilikler üçin aňsatlaşdyrýar.

Makerbot iş stoly 3D printer

New Täze, ulanyjy üçin amatly 3D çap platformasy;

AP APP gözegçiligini we buludy gaýtadan işlemegi goldaň;

● Täze akylly pürküji kellesi, herekete gözegçilik we göteriji enjam;

● Içerki kamera we anyklaýyş ulgamy platforma tekizlemegine kömek edýär;

High qualityokary hilli we ýokary çözgütli prototipleri we çylşyrymly modelleri döretmek;

The Modelleriň tekiz ýüzüni ýalpyldadýar;

● Çalt çap etmek ýa-da ýokary çözgütli çap etmek hökmany.

EOS M290 metal printer

EOS M290, dünýäde iň uly oturdylan kuwwatly SLM metal 3D printerdir.Göni poroşok sinterleýji galyplaýyş tehnologiýasyny we infragyzyl lazeri, demir polat, titanium garyndysy, alýumin garyndysy, CoCrMo garyndysy, demir-nikel garyndysy we beýleki poroşok materiallary ýaly dürli metal materiallary gönüden-göni sinterlemek üçin ulanýar.