• sözbaşy

Amaly öwretmek, ylmy gözlegler we binýady öndürmek biri-birini ösdürmeli we ösdürmeli

Ylmyň we hünär tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryna göz aýlaň, senagat bazaryna 3D ulanyň we esasy önümçiligi, okuwy, gözlegleri birleşdirmegiň ösüş maksadyna ýetmek üçin mekdebi dolandyrmagyň öwrediş, ykdysady we durmuş peýdalaryny gowulandyryň.
Equipment Enjamlary ulanmagyň derejesini ýokarlandyrmak, arassa bilim girişini öndürijilikli girişe üýtgetmek
Senagata we jemgyýete tehniki hyzmatlary bermek üçin bazanyň enjamlaryndan doly peýdalanyň we sebitdäki 3D çaphana merkezine öwrüliň.Daşarky çaphana hyzmatlaryny ösdürmek arkaly, arassa bilim girişini öndürijilikli girişe öwürmek we ykdysady, bilim we durmuş taýdan peýdalanmak üçin gaýtadan işlemek.
Scientific Ylmy gözlegler arkaly okatmagy ösdürmek üçin ylmy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlyk ediň
Ylmy gözleg institutlary bilen hyzmatdaşlygy güýçlendiriň, enjamlaryň we zehinleriň artykmaçlyklaryny açyň.Tehnologiki, dolandyryş we işewürlik problemalary ýa-da senagat 3D çap etmek tejribesinde ýüze çykan ýagdaýlar, okatmagy we gözlegleri birek-birege itergi bermek we ösdürmek üçin ýörite mowzuklar hökmünde öwreniler.Gözlegiň netijelerini kärhananyň depginini ýygnamak we ýaşaýyş güýjüni güýçlendirmek üçin enjamlaryň we materiallaryň ösüşinde ulanmak üçin kompaniýa tarapyndan öndürilen 3D çap enjamlarynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanyň.
Teaching Okuw mazmunyny önümçilik tejribesi bilen gönüden-göni birleşdirmek üçin 3D çaphana kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk ediň
Baza kärhanalary hakykatdanam zerur önümleri çap etmek üçin birleşdirýär.Okuwçylaryň okuw tapgyryna görä, käbir amaly okuw mazmuny önümçilik tejribesine gönüden-göni goşular.Bu kombinasiýa okuwçylara hakyky prosesler bilen gysga wagtda habarlaşmaga we okuwçylaryň hünär bilimlerini ulanmak we amaly meseleleri çözmek ukybyny ösdürmäge kömek edýär.Mugallymlaryň ýa-da kärhana tehnikleriniň ýolbaşçylygynda talyplar degişli bilimleri we hünär endiklerini öwrenýärler we özleşdirýärler, tölegli hyzmatlar arkaly hemmetaraplaýyn ukyplary ýokarlandyrýarlar.

surat2

Önümçilige gönükdirilen 3D çaphana bilim we tejribe bazasynyň gurluşygy

Önümçilige gönükdirilen 3D çaphana bilim we tejribe binýady hökmünde, ol senagatdan gözbaş alýar, jemgyýetiň zerurlyklaryny üpjün edýär, ýokary başlangyç nokadyna, ýokary standartyna we üýtgemegine laýyklykda senagatyň we jemgyýetiň iň esasy tejribe bazasy bolmaga çalyşýar. esasy düzülişiň, dizaýn we enjamlara maýa goýum.Higherokary hünär biliminiň amaly okatmak talaplaryny kanagatlandyryp, baza önümçilik we jemgyýetçilik zehinleri üçin her dürli ýöriteleşdirilen okuwlary geçirmek üçin bilim çeşmelerini ulanýar.

Shanghai Şanhaýda amaly okuw hyzmatlaryny beriň.

3D 3D çap ediş enjamlaryny we materiallary bilelikde öndürmekde artykmaçlygy ulanyň, okuwçylaryň tejribe almagy we öwrenmegi üçin zerur serişdeleri üpjün ediň.

Enterprises Kärhanalar we degişli öndürijiler bilen ýakyn aragatnaşyk we hyzmatdaşlygy güýçlendiriň, hakyky 3D çaphana hyzmatlaryny ýerine ýetiriň.

Industry Jemgyýet üçin mahabat we görkezilen okuwlary geçirmek üçin täze senagat ülňülerini, täze kadalary durmuşa geçirmegi birleşdiriň;Täze we ýokary tehnologiýalaryň we öňdebaryjy enjamlaryň ornaşdyrylmagy sebäpli kärhanalar üçin bilimleri täzelemek we hünär taýýarlygy geçirmek, içerde we daşary ýurtda pudagyň soňky netijeleri, ösüş tendensiýasy ýa-da gerimini giňeltmek üçin beýleki mowzuklar bilen baglanyşykly häzirki wakalar hasabatyny yglan etmek habarlylyk.

Above aboveokardaky açyk tejribe okuw bazasynyň funksiýalaryndan peýdalanmak bilen, diňe bir bilim çeşmelerini optimizirlemek bilen çäklenmän, eýsem senagatyň we tehnologiýanyň ösüş tendensiýasyna öz wagtynda düşünip we düşünip bileris, şonuň üçin tejribe we tehnologiýa ösüşi sinhron bolar.

Durmuşa gönükdirilen senagat başarnyklaryny öwretmek, baha bermek we baha bermek merkezini gurmak

Amaly öwretmekden başga-da, esas jemgyýete ünsi jemlemeli, hünär endiklerini öwretmek we baha bermek işlerini amala aşyrmaly, ykdysady gurluşyk we jemgyýetçilik ösüşi zerurlygy üçin amaly hünärmenleri ösdürmeli, sosial aýratynlyklary doly ulanmaly we möhüm gurluşyk maksady üçin kabul etmeli.

Industry Senagat hünärmenleri üçin hünär we tehniki derejelerini ýokarlandyrmak üçin hünär başarnyklaryny öwretmek, hünär hünärlerini bahalandyrmak arkaly degişli kär şahadatnamasyny almaga rugsat bermek.

Enterprises Kärhanalar üçin köp derejeli we köp ugurly okuwlary guramak.Kärhanalaryň ýa-da senagat tehnologiýasynyň ösmegi sebäpli zehinlere hemme taraplaýyn talaplar bar.Tejribeli işçilere we kiçi zehinlere bolan talap ýokary hünärmenleriň islegine öwrülýär.Baza, ýokary hilli amaly zehinleri taýýarlamak üçin kärhanalar we pudaklar üçin köp derejeli we köp ugurly hyzmatlary bermelidir.

Off Işden çykarylan işçiler üçin gaýtadan işlemek boýunça okuw geçirmek.Baza işden çykarylan işçileri gaýtadan işe almak üçin tehniki taýýarlykda rol oýnamalydyr.

Enterprises Kärhanalarda 3D çap enjamlaryny ornaşdyrmak üçin bilim täzelenmesini we iş tälimini beriň we nobatçy işgärlere iň täze tehnologiýany öz wagtynda öwrenmek we ýokary tehnologiýaly enjamlaryň işleýşine kömek etmek üçin hyzmatlar beriň.

Şonuň üçin tejribe bazasynyň gurluşygynda, okuw enjamlarynda, okuw meýilnamasynda we mugallymlaryň bölünişiginde tapawudy ýok, bazanyň sosiallaşmagyny göz öňünde tutmalydyrys.3D çaphana tehnologiýasy ösýär.Maksady we ösüşi aýdyňlaşdyrmak, ösüşi çaltlaşdyrmak üçin kompaniýa bu taslama maýa goýýar we Hytaýyň senagat 3D çaphanasynyň ösüşine öz goşandyny goşýar.

Senagat 3D çaphana okuw we okuw binýady

“Prismlab” senagat 3D çaphana okuw we okuw binýady, Şanhaý Zhangjiang ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynda ýerleşýän esasy ugurlardaky zehinler üçin ösdürip ýetişdirmek merkeziniň synag bölümi.Senagat innowasiýa zehinlerini ösdürmäge we ulgamda, dolandyryşda we hyzmatda täze ýollary ýakmak üçin platforma döretmäge, gyssagly zerur 3D çaphana ýokary hünärli zehinleri ösdürmäge we ýygnamaga we täze tehnologiýalaryň, täze pudaklaryň çalt ösmegine hyzmat etmäge borçlanýar. Zhangjiang Ösüş Zonasynda täze nagyşlar we işiň täze görnüşleri.

Gurluşyk maksady: akylly toparyň ösdürilmegini güýçlendirmek, hyzmat we tehniki şertleri gowulandyrmak, ýokary tehnologiýaly hünärmenleriň toparlaryny taýýarlamak, ýöriteleşdirilen hyzmat çeşmelerini birleşdirmek we okuw kurslaryny ösdürmek arkaly Şanhaýyň 3D 3D çap etmek zehinleri bazasyna öwrülmek.

Amaly öwretmek, ylmy gözlegler we binýady öndürmek biri-birini ösdürýär we ösdürýär.Ylmyň we hünär tehnologiýasynyň artykmaçlyklaryny doly oýnaň, senagat bazaryna 3D ulanyň we esasy önümçiligi, okuwy, gözlegleri birleşdirmegiň ösüş maksadyna ýetmek üçin mekdebi dolandyrmagyň okuw, ykdysady we sosial peýdalaryny gowulandyryň.

surat1

Dolandyryş hyzmatlarynda täzelikleri amala aşyryň.Täze zehinleriň bilelikdäki okuw tertibini öwreniň, tejribe binýadyny dörediň, dolandyryş ulgamyny täzeläň, meýilnama bilen birlikde tejribe meýilnamasyny üýtgediň we garaşsyz amaly okuw ulgamyny döretmäge synanyşyň.

Specializedöriteleşdirilen ugurlarda täzelikçileriň we telekeçilik zehinleriniň ösdürilmegine goldaw bereris, çäreleri gurarys we hünärmenlere innowasiýa we iş açmaga kömek ederis.Senagat 3D çap etmegiň okuw we okuw binýady täze tehnologiýalara esaslanmalydyr, halkara 3D pudagynyň ösüşini dowam etdirmelidir, kompaniýanyň artykmaçlygyna doly üns bermelidir, innowasiýa we telekeçilikde hünär we amaly zehinleri ösdürmäge çalyşmalydyr.