• sözbaşy

Şaý-sepler

Şaý-sepler

3D printerleriň “Prismlab” seriýasy LCD ýagtylygy bejermek tehnologiýasyny ulanýar we yzlar ýokary takyklyk bilen gurmaga we modelleriň ýokary ýüzüni üpjün etmäge ukyply güýç we berklikde ajaýyp.Çalt çap etmegiň tizligi ulanyjynyň inçe bölekleri üznüksiz öndürmek baradaky isleglerini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin şaý-sepler dizaýnerleri üçin çylşyrymly kiçijik zatlary döretmek üçin has amatlydyr.

3D çaphana tehnologiýasyny zergärçilik pudagynda ulanmak:

Communication Dizaýn aragatnaşygy we görkezişi: 3D printeri ulanyp, irki dizaýn döwründe baha bermek üçin ýeterlik modelleri çalt öndürmek üçin diňe bir wagt tygşytlaman, eýsem dizaýn kemçiliklerini hem azaldýar.
● Gurnama we funksiýa synagy: önümiň funksiýasyny üýtgetmek, çykdajylary azaltmak, hili we bazary kabul etmegi gowulandyrmak maksadyna ýetiň.
● Şahsylaşdyrylan özleşdirme: täsirli aýratynlyklary bilen 3D çap etmek kärhanalara müşderileriň şahsy isleglerine çalt jogap bermäge we şaý-sepleri özleşdirmek ýaly ýokary derejeli bazary eýelemäge kömek edip biler.
Jew Şaý-sepleri ýa-da bölekleri gönüden-göni öndürmek: 3D çap etmegiň ulanylmagy kem-kemden meşhur bolansoň, käbir täze şaý-sepler tükeniksiz ýüze çykdy.Şaý-sepleriň we geýimleriň 3D çap edilmegi, birnäçe halkara moda hepdelerinde ýygy-ýygydan görülýär, bu gaty özüne çekiji we dünýä has ajaýyplyk goşýar.
● Dewaxing guýma modeli: 3D çap etmegiň netijesinde çylşyrymly el amallary ýok edilýär we mum galyndylarynyň öndüriliş tizligi ýokarlanýar.

surat21
surat20
surat22