• sözbaşy

Lukmançylyk

Aýakgap galyplary

3D çap etmek tehnologiýasy, toplumlaýyn emele geliş, ýokary netijelilik, ýönekeý işlemek, howpsuzlyk we ekologiýa taýdan arassa, akylly gözegçilik we dolandyryş, şeýle hem awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklary bilen aýakgap öndürmekde yzygiderli öňe gidişlik edýär.3D sanly önümçilik tehnologiýasy esasynda, Prismlab aýakgap galyplary üçin giňişleýin 3D çap çözgüdini hödürlemäge, ulanyjynyň bahasyny döretmäge we müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmaga, aýakgap ulanyjylary üçin "Köpçülikleýin özleşdirme" we "paýlanan önümçilik" arasynda baglanyşyk gurmaga, yzygiderli birleşdirmäge, döretmäge borçlanýar. we täze iş usullaryny ösdürýär.

Singleeke-täk harydyň pes girdejisi egin-eşik önümlerine mahsusdyr.Kärhana arzan bahadan üpjünçiligiň we içerki we daşarky bazaryň uly isleginiň kömegi bilen köpçülikleýin satuw ýagdaýynda ýaşap biler.Şeýle-de bolsa, zähmet we çig mal çykdajylarynyň ýokarlanmagy, daşary söwda bazarynyň gysylmagy, kärhanalaryň girdejileri çäklendirildi ýa-da ýitgi bolup çykdy.Bu, täze tehnologiýany ornaşdyrmagy we innowasiýany çaltlaşdyrmagyň möhümdigini başga bir tarapdan düşündirýär.

Daşary ýurda serediň.“Nike” we “Adidas” ikisi hem 3D çap önümçiligini öndürip başlady.“Nike”, sprinleri köpeltmek üçin 3D çap edilen aýakgaplary ulanýan amerikan futbolçylary üçin “Bug Laser Talon Boot” krossowkalaryny görkezdi.“Adidas” -yň işgärleri adaty aýakgap modeliniň 4-6 hepdäniň içinde 12 el işçisiniň gerek boljakdygyny, 3D çap etmek arkaly 1-2 günüň içinde bary-ýogy 2 işçiniň ýerine ýetirip biljekdigini aýtdy.

Maksatnama

3D çaphana tehnologiýasyny aýakgapda ulanmak:

Wood Agaç galyndylaryny çalyşmak: guýma guýmak üçin aýakgap nusgasynyň prototiplerini we has gysga wagt, iş güýji az, material az, aýakgap galybynyň has çylşyrymly nagyş seçimliligi, has çeýe we täsirli gaýtadan işlemek üçin 3D çapdan peýdalanmak. ýeňil ses, az tozan we poslama hapalanmak.“Prismlab” bu tehnologiýany gowy netijeler bilen köpçülikleýin önümçilikde ulandy.

● -hli taraplaýyn çap etmek: 3D çap etmek tehnologiýasy, pyçak ýollaryny redaktirlemek, pyçak çalmak, platforma aýlanmak we beýleki goşmaça amallar zerurlygy bolmazdan, alty tarapy bir gezekde çap edip biler.Takyk aňlatmak üçin her aýakgap galyndysy degişlilikde düzülendir.Mundan başga-da, 3D printer bir wagtyň özünde dürli maglumatlar aýratynlyklary bolan birnäçe modeli gurup biler, bu bolsa çap etmegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.3D prinsipleriň “Prismlab” seriýasy ortaça 1,5 sagatlyk iň köp köpçülikleýin önümçilige ýetmek üçin LCD ýeňil bejeriş tehnologiýasyny ulanýar, bu dizaýnerlere nusganyň daşky görnüşine we dizaýnyna baha bermäge mümkinçilik berýär we marketing çärelerini görkezmek üçin amatlydyr.

Itting Gabat gelýän nusga subutnamasy: aýakgap, aýakgap we ş.m. işlenip düzülende, resmi aýakgap nusgalary resmi önümçilikden öň berilýär.3D çap etmek, aýakgaplaryň dizaýn siklini ep-esli gysgaldyp, gabat gelýän nusgalary gönüden-göni çap etmek bilen birlikde soňky, ýokarky we dabanyň arasyndaky laýyklygy barlamaga mümkinçilik berýär.

surat23
surat24
surat25
surat26