• sözbaşy

“Prismlab MP” seriýaly takyk mikro nano 3D printer

Gysga düşündiriş:

Sub-piksel mikro skaner tehnologiýasy, “Prismlab MP” seriýaly takyk mikro nano 3D printeriň esasy tehnologiýasy, “mikro nano gurluşy goşmaça önümçilik prosesi we enjamlary” milli esasy gözleg we ösüş meýilnamasy taslamasynyň gözleg netijesidir.Bu tehnologiýa, çap etmegiň ýalňyşlygyny ep-esli azaldyp, şol bir pudakdaky enjamlar bilen deňeşdirilende çap etmegiň netijeliligini 5-10 esse ýokarlandyryp biler we hakyky ylmy gözleg guralydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu tehnologiýa, mikrolenler massiwiniň "mikro fokusirleme - mikro skaner" tehnologiýasyna esaslanýar.Şol bir takyk şertlerde emele getiriş netijeliligi, Amerikan çipiniň “boýnuna ýapyşmak” meselesini çözýän DMD çipinden 30 esse ýokarydyr;Enjamyň ähli bölekleri we bölekleri, 7 * 24h üznüksiz çap etmek şertinde 10 ýyl hyzmat möhletini üpjün edip biljek içerki garramaga garşy LCD tarapyndan özbaşdak gözlenip we işlenip bilner.
Sub piksel mikro skaner tehnologiýasy - ýörelge
1. Nokatlary azaltmak (iň az 500nm):
Mikrolens massiw tehnologiýasyny ulanyp, kiçi piksel ýerini almak üçin ýerüsti proýeksiýanyň nokady azalýar
2. Nokatlaryň ýagdaýyna gözegçilik:
Pizzoelektrik mikro wibrasiýa skaner tehnologiýasyny, takyk fiziki tertipleşmek üçin kiçi piksel ýerini dolandyrmak üçin

Aýratynlyklary

1 high Çap etmegiň takyklygy, uly emele geliş aralygy, durnukly öndürijilik we önümçilik önümçiliginiň artykmaçlyklary bar.
2 models Awtomatiki usulda modelleri ele alyp, bulutdaky suwuklyklary çap edip we dolduryp biler.Çap edilenden soň, awtomatiki usulda kemçilikleri we duýduryşy awtomatiki ýygnap biler, bu bolsa agyr zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlap biler
3 machine Bütin maşyn bedeni daşky görnüşi ýönekeý we owadan we senagat estetiki duýgusyna eýe bolan toplumlaýyn metal gabyk korpusyny kabul edýär
4 、 “Prismlab” satuwdan soň birinji synp toparyny döretdi we her enjamy satuwdan soňky hyzmat topary bilen gurnamakdan, işe girizmekden we ahyrsoňy näsazlyklary bejermekden başlap, aladalanmaň!

1559

3. Dolandyryş nokady:
Sub-piksel elektrik dolandyryş tehnologiýasy, aşaky piksel ýeriniň yşyklandyrylyşyna / söndürilmegine takyk gözegçilik etmek üçin ulanylýar;Piezoelektrik keramikasyny ulanyp, kiçi pikselli ýagtylyk nokady mikro titremäni skanirlemek üçin dolandyrylýar, 144 gezek mikro skanirläp bolýar.
Maslahat: 1. Piezoelektrik keramikanyň mikro süýşme takyklygy 50 ~ 100 nm-e ýetip biler we süýşmek wagtyna ähmiýet berilmez;
2. LCD-iň fiziki piksel ululygy 19 μm is
Sub-piksel mikro skaner tehnologiýasy bölünişige mätäç däldir, bölüniş ýalňyşlyklaryndan doly gaça durýar we çap etmegiň netijeliligini 100 esse ýokarlandyrýar.
LCD : 1920 × 1080 piksel;Takyklyk talaplary: 2 μ m
Adaty uçar proýeksiýasynyň ýeke-täk täsir meýdany 3,84x2.16mm
Sub-piksel mikro skaneriň ýeke-täk täsir meýdany 36.48x20.5mm

2368

“Prismlab MP” seriýaly takyk mikro nano 3D printerlerde içerki ösen şahadatnama we Europeewropadan, ABŞ-dan we Japanaponiýadan degişli ygtyýarnama şahadatnamalary bar we tehniki güýji has kepillendirilýär.

Arza

“Priyson MP” seriýaly takyk mikro nano 3D printer käbir kollejlerde we uniwersitetlerde giňden ulanyldy we uniwersitet gözleglerinde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, ylmy gözlegleriň we bilimiň ösmegine kömek edip, käbir mikrofliid çipleri, endoskop linzalaryny we beýleki mikro enjamlary çap edip biler.

2915
2917
2916
2918

Parametrler

29311

  • Öňki:
  • Indiki: